Reference

 

Dávám mu to nejvyšší ocenění, co můžu. Nezlomil nade mnou hůl, věřil mi a já věřil jemu.. Děkuji mu.

Tomáš Vája

Přečíst více

 

 

 

 

Doučování matematiky - Střední škola

Doučování matematiky - Střední škola

 

 

Doučím Vás jakékoliv středoškolské učivo z matematiky, připravím Vás nebo Vaše dítě na písemku z matematiky, maturitu z matematiky i na přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu. Matematické oblasti SŠ, které doučuji, jsou např.:

 

- Matematická a výroková logika

- Existenční a obecný kvantifikátor

- Jednoduché výroky, složené výroky

- Pravdivostní hodnota výroku

- Tabulka pravdivostních hodnot výroků

- Operace s výroky, logické spojky

- Konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence

- Obrácená implikace a obměna implikace

- Negace jednoduchých a složených výroků

- Axiom, hypotéza, tautologie, kontradikce

- Řešení slovních úloh pomocí výrokové logiky

- Matematické definice

- Matematické věty a matematické důkazy

- Přímý a nepřímý důkaz, důkaz sporem

- Důkaz matematickou indukcí

- Množiny a intervaly

- Konečné a nekonečné množiny

- Podmnožiny a nadmnožiny

- Průnik, sjednocení a rozdíly množin a intervalů

- Doplněk množiny do nadmnožiny

- Řešení slovních úloh pomocí množin

- Vennovy diagramy

- Otevřené, polouzavřené a uzavřené intervaly

- Zakreslení intervalů na číselné ose

- Číselné obory a Číselné soustavy

- Číselné soustavy a převody mezi nimi

- Přirozená, celá, racionální a iracionální čísla

- Reálná a komplexní čísla

- Absolutní hodnota reálného čísla

- Komplexní čísla a jejich vlastnosti

- Odmocnina ze záporných čísel

- Definice imaginární jednotky a komplexního čísla

- Mocniny imaginární jednotky

- Reálná a imaginární část komplexního čísla

- Absolutní hodnota komplexního čísla

- Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

- Součet, rozdíl, součin a podíl komplexních čísel

- Mocnina komplexního čísla, Binomická věta

- Odmocnina z komplexního čísla, Moivreova věta

- Řešení rovnic v množině komplexních čísel

- Algebraické výrazy a mnohočleny

- Sčítání a odčítání jednočlenů a mnohočlenů

- Násobení a dělení jednočlenu jednočlenem

- Roznásobování mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem

- Dělení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem

- Rozklad výrazů a mnohočlenů na součin

- Vytýkání před závorku

- Použití vzorců pro algebraické výrazy

- Rozklad kvadratického trojčlenu na součin lineárních dvojčlenů

- Lomené výrazy, výrazy se zlomky

- Definiční obor lomených výrazů, určování podmínek

- Krácení a rozšiřování lomených výrazů

- Sčítání a odčítání lomených výrazů

- Násobení a dělení lomených výrazů

- Rovnice a nerovnice

- Lineární rovnice a nerovnice

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionální rovnice a nerovnice

- Exponenciální rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

- Rovnice a nerovnice s parametrem

- Soustavy lineárních rovnic a nerovnic

- Soustavy lineární a kvadratické rovnice

- Soustavy kvadratických rovnic

- Slovní úlohy na rovnice a na soustavy rovnic

- Slovní úlohy na nerovnice a na soustavy nerovnic

- Funkce a jejich vlastnosti

- Konstantní a lineární funkce

- Lineární lomená funkce

- Kvadratická funkce

- Mocninná funkce

- Exponenciální funkce

- Logaritmická funkce

- Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi

- Cyklometrické funkce

- Inverzní funkce

- Určování vlastností a grafu funkce

- Posloupnosti a jejich vlastnosti

- Definice posloupnosti

- Konečné a nekonečné posloupnosti

- n-tý člen posloupnosti

- Součet prvních n členů posloupnosti

- Posloupnosti zadané vzorcem pro n-tý člen

- Posloupnosti zadané rekurentně

- Aritmetická posloupnost

- Geometrická posloupnost

- Určování vlastností posloupností

- Slovní úlohy na posloupnosti

- Jednoduché a složené úročení

- Nekonečné číselné řady

- Geometrická řada

- Součet geometrické řady

- Kombinatorika

- Faktoriály a kombinační čísla

- Binomická věta, Pascalův trojúhelník

- Kombinace, variace, permutace

- Kombinatorické pravidlo součtu a součinu

- Kombinatorické výrazy

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Pravděpodobnost a statistika

- Náhodný pokus, náhodný jev

- Opačné jevy, disjunktní jevy

- Závislé a nezávislé jevy

- Průnik a sjednocení jevů

- Pravděpodobnost náhodného jevu

- Pravděpodobnost opačného jevu

- Pravděpodobnost průniku a sjednocení jevů

- Podmíněná pravděpodobnost

- Využití kombinatoriky v pravděpodobnosti

- Bernoulliho schéma

- Matematická statistika

- Náhodný výběr

- Absolutní a relativní četnost hodnoty znaku

- Aritmetický průměr, geometrický průměr

- Střední hodnota, modus a medián

- Rozptyl a směrodatná odchylka

- Planimetrie

- Obvod a obsah rovinných útvarů

- Trojúhelník a jeho vlastnosti

- Goniometrie a Trigonometrie

- Pythagorova věta, Euklidovy věty

- Sinová a kosinová věta

- Jednotková kružnice

- Převod úhlů mezi kvadranty

- Vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí

- Středový a obvodový úhel v kružnici

- Shodnost a podobnost rovinných útvarů

- Shodná a podobná zobrazení v rovině

- Konstrukční úlohy

- Stereometrie

- Objem a povrch těles

- Metrické vztahy útvarů v prostoru

- Vzdálenost dvou bodů v prostoru

- Vzdálenost bodu od přímky v prostoru

- Vzdálenost dvou přímek v prostoru

- Vzdálenost bodu od roviny

- Vzdálenost přímky od roviny

- Vzdálenost dvou rovin

- Úhel dvou přímek, kolmost dvou přímek

- Úhel přímky a roviny, kolmost přímky a roviny

- Úhel dvou rovin, kolmost dvou rovin

- Řez krychle a jiných těles rovinou

- Analytická geometrie

- Analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů

- Vektorová algebra, vektory a operace s nimi

- Souřadnice bodu na přímce, v rovině a v prostoru

- Střed úsečky, délka úsečky

- Souřadnice vektoru, velikost vektoru

- Součet a rozdíl vektorů, násobení vektoru číslem

- Skalární a vektorový součin vektorů

- Lineární závislost a nezávislost vektorů

- Lineární kombinace vektorů

- Úhel dvou vektorů

- Rovnoběžnost a kolmost dvou vektorů

- Směrový a normálový vektor přímky a roviny

- Analytické vyjádření přímky a roviny

- Parametrické rovnice přímky a roviny

- Obecná rovnice přímky a roviny

- Směrnicový tvar rovnice přímky

- Směrnice přímky, směrový úhel přímky

- Vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky bodů, přímek a rovin

- Rovnoběžné, totožné, různoběžné a mimoběžné přímky

- Rovnoběžné, totožné a různoběžné roviny

- Vzdálenost dvou bodů na přímce, v rovině a v prostoru

- Vzdálenost bodu od přímky v rovině a v prostoru

- Vzdálenost dvou přímek v rovině a v prostoru

- Vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost přímky od roviny

- Vzdálenost dvou rovin

- Úhel dvou přímek, průsečík dvou přímek

- Úhel přímky a roviny, průsečík přímky a roviny

- Úhel dvou rovin, průsečnice dvou rovin

- Kolmost dvou přímek, kolmost dvou rovin

- Kolmost přímky a roviny

- Kuželosečky, analytická geometrie kuželoseček

- Kružnice, elipsa, parabola, hyperbola a jejich rovnice

- Středový a obecný tvar rovnice kružnice

- Střed a poloměr kružnice

- Střed, ohniska, poloosy a excentricita elipsy

- Vrchol, ohnisko, parametr a řídící přímka paraboly

- Střed, ohniska, excentricita a asymptoty hyperboly

- Vzájemná poloha přímky a kuželosečky

- Sečna, tečna a nesečna kuželosečky

- Vzájemná poloha dvou kuželoseček

- Limity, Derivace, Integrály

- Limita posloupnosti

- Limita funkce

- Derivace funkce

- Neurčitý integrál funkce

- Určitý integrál funkce

- Aplikace limit, derivací a integrálů

 

~ Neváhejte a kontaktujte mě!

 

Další Nabídka

 

Přijímačky a maturita z matematiky ke stažení

Stáhněte si testy z minulých let

Přijímačky 2015-2023

Maturita 2010-2023

 

Sbírka úloh z matematiky

Propočítejte si online příklady

Sbírka Úloh z Matematiky se Správnými Výsledky