Reference

 

Jsem moc rád, že jsem na Vás našel kontakt, protože Miki měl doučování už i před tím, ale kvalita Vašich hodin je nesrovnatelná. Pochvaloval si jak celkový přístup, tak způsob vysvětlení...

Miroslav Pavlíček

Přečíst více

 

 

 

 

Doučování matematiky - Vysoká škola

Doučování matematiky - Vysoká škola

 

 

Dělá Vám matematika na vysoké škole problém? Nabízím jednoduché řešení: doučování! Pokud máte problém s jakýmkoliv níže uvedeným učivem, neváhejte a ozvěte se mi. Projdeme si spolu všechny učiva, které budete mít na zápočtu nebo na zkoušce z matematiky, na všechno si propočítáme příklady a uvidíte, že matematika není až tak těžká! :-)

Matematické oblasti VŠ, které doučuji, jsou např.:

 

- Limita funkce, infinitezimální počet

- Souvislost mezi limitou a spojitostí funkce

- Jednostranné limity - limita zleva, limita zprava

- Vlastní limita ve vlastním bodě

- Vlastní limita v nevlastním bodě

- Nevlastní limita ve vlastním bodě

- Nevlastní limita v nevlastním bodě

- L‘Hospitalovo pravidlo

- Aplikace limit při vyšetřování průběhu funkce

- Derivace funkce, diferenciální počet

- Derivace elementárních funkcí

- Derivace součinu a podílu funkcí

- Derivace složených funkcí

- Logaritmická derivace

- Derivace vyššího řádu, vícenásobná derivace

- Diferenciální rovnice

- Aplikace derivace při vyšetřování průběhu funkce

- Integrál funkce, integrální počet

- Neurčitý integrál funkce

- Určitý integrál funkce

- Integrál elementárních funkcí

- Substituční metoda

- Metoda Per Partes

- Metoda rozkladu na parciální zlomky

- Vlastní a nevlastní integrály

- Konvergence a divergence integrálů

- Newton-Leibnizův vzorec

- Aplikace určitého integrálu na výpočet obsahu a objemu

- Vyšetřování průběhu funkce

- Definiční obor funkce

- Obor hodnot funkce

- Prostost funkce

- Spojitost funkce

- Sudost a lichost funkce

- Kladnost a zápornost funkce

- Periodicita funkce

- Omezenost funkce

- Asymptoty funkce

- Limity funkce v bodech nespojitosti

- Limity funkce v krajních bodech definičního oboru

- Supremum a infimum funkce

- Lokální a globální extrémy funkce

- Monotónnost funkce, stacionární body

- Konvexnost a konkávnost funkce, inflexní body

- Průsečíky grafu funkce se souřadnicovými osami

- Graf funkce

- Funkce více proměnných a jejich vlastnosti

- Definiční obor funkce více proměnných

- Parciální derivace funkce více proměnných

- Hessova matice parciálních derivací funkce více proměnných

- Stacionární body a sedlové body funkce více proměnných

- Lokální, vázané a globální extrémy funkce více proměnných

- Tečná rovina a normála ke grafu funkce více proměnných

- Neurčitý integrál funkce více proměnných

- Určitý integrál funkce více proměnných

- Vícerozměrný integrál funkce více proměnných

- Posloupnosti a řady a jejich vlastnosti

- Limita posloupnosti, limita n-tého členu řady

- Posloupnost částečných součtů řady

- Číselné řady, funkcionální řady, mocninné řady

- Nekonečné řady, součet nekonečné řady

- Geometrické řady, součet geometrické řady

- Teleskopické řady, součet teleskopické řady

- Řady se střídavými znaménky

- Konvergentní, divergentní a oscilující posloupnost

- Konvergence a divergence nekonečných řad

- Absolutní a relativní konvergence řad

- Cauchyho, d’Alembertovo, Raabeho a Leibnizovo kritérium

- Definiční obor a obor konvergence funkcionální řady

- Střed a koeficienty mocninné řady

- Poloměr a interval konvergence mocninné řady

- Taylorův polynom, MacLaurinův polynom

- Taylorova řada, MacLaurinova řada

- Matice a operace s nimi

- Čtvercová matice, obdélníková matice

- Horní trojúhelníková matice

- Diagonální matice

- Nulová matice, jednotková matice

- Hlavní a vedlejší diagonála matice

- Sčítání, odčítání a násobení matic

- Násobení matice skalárem

- Násobení matice vektorem

- Transponovaná matice

- Opačná matice

- Inverzní matice

- Ekvivalentní úpravy matic, elementární řádkové operace

- Určování lineární nezávislosti vektorů pomocí matic

- Gaussova eliminační metoda

- Gauss-Jordanova eliminační metoda

- Singulární matice, regulární matice

- Hodnost matice

- Determinant matice

- Sarrusovo pravidlo - výpočet determinantu matice typu 3x3

- Laplaceův rozvoj - výpočet determinantu matice vyššího řádu

- Submatice, subdeterminanty

- Rovnice dané determinantem

- Maticové rovnice

- Řešení soustavy lineárních rovnic pomocí matic

- Matice soustavy, rozšířená matice soustavy

- Cramerovo pravidlo - řešení soustavy pomocí determinantů

 

~ Kontaktujte mě, rád Vás doučím!

 

Další Nabídka

 

Přijímačky a maturita z matematiky ke stažení

Stáhněte si testy z minulých let

Přijímačky 2015-2023

Maturita 2010-2023

 

Sbírka úloh z matematiky

Propočítejte si online příklady

Sbírka Úloh z Matematiky se Správnými Výsledky