Reference

 

Je to velmi sympatický chlapík a dokáže naučit. Připravil mě na reparát během 14 dní. Jsem mu za to velmi vděčný, každému doporučuji.

Jan Tykva

Přečíst více

 

 

 

 

Doučování matematiky - Základní škola

Doučování matematiky - Základní škola

 

 

Doučuji všechny oblasti základoškolského učiva z matematiky; připravím Vás nebo Vaše děti na písemky z matematiky i na přijímací zkoušky z matematiky na střední školu. Matematické oblasti ZŠ, které doučuji, jsou např.:

 

~ První stupeň (1.-5. ročník):

 

- Přirozená čísla

- Čtení a psaní čísel

- Porovnávání čísel

- Vytváření čísel

- Zaokrouhlování čísel na desítky

- Zobrazování čísel na číselné ose

- Sčítání, odčítání, násobení, dělení

- Počítání zpaměti a písemné počítání

- Používání kalkulačky

- Zkouška správnosti řešení

- Malá a velká násobilka

- Slovní úlohy na sčítání a odčítání

- Slovní úlohy na násobení a dělení

- Geometrie a měření

- Rovinné a prostorové geometrické tvary

- Kreslení a rýsování přímých a křivých čar

- Body, úsečky, přímky

- Měření délek úseček a porovnávání jejich délek

- Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr

- Převody jednotek délky

- Odhad délky v metrech

- Zvětšování a zmenšování rovinných útvarů

- Rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- Rýsování kružnice, rozdíl mezi kružnicí a kruhem

- Vytváření těles z kostek

- Řešení aplikačních úloh

- Řešení nepřímo zformulovaných úloh

- Pravdivé a nepravdivé výroky

- Negace výroků

- Stoupající a klesající posloupnosti

- Vytváření skupin předmětů

- Uspořádání dvou, tří a více předmětů a čísel

- Sloupcové diagramy

- Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti

 

~ Druhý stupeň (6.-9. ročník):

 

- Čísla a operace s nimi

- Římská čísla a Arabská čísla

- Přirozená čísla

- Celá čísla

- Desetinná čísla

- Číselná osa, vzdálenost čísel na číselné ose

- Pravidla pro dělitelnost přirozených čísel

- Prvočísla a složená čísla

- Rozklad čísel na součin prvočísel

- Nejmenší společný násobek

- Největší společný dělitel

- Rozpis čísla v desítkové číselné soustavě

- Kladná a záporná čísla, opačná čísla

- Sčítání a odčítání kladných a záporných čísel

- Násobení a dělení kladných a záporných čísel

- Porovnávání a zaokrouhlování čísel

- Sčítání a odčítání desetinných čísel

- Násobení a dělení desetinných čísel

- Mocniny, odmocniny a operace s nimi

- Procenta, úroky, úměrnost

- Jedno procento

- Počet procent

- Hodnota

- Základ

- Promile

- Poměr

- Přímá a nepřímá úměrnost

- Trojčlenka

- Měřítko plánu a mapy

- Vklad, úrok, úroková míra

- Zlomky

- Zlomky - teorie a příklady

- Porovnávání a uspořádání zlomků

- Úprava zlomku na základní tvar

- Krácení a rozšiřování zlomků

- Sčítání a odčítání zlomků

- Násobení a dělení zlomků

- Jednoduché a složené zlomky

- Pravé a nepravé zlomky

- Smíšená čísla

- Výrazy

- Číselné výrazy

- Hodnota výrazu

- Výrazy s proměnnou

- Jednočleny a mnohočleny

- Vytýkání a vzorce

- Úprava výrazů

- Sčítání a odčítání výrazů

- Násobení a dělení výrazů

- Výrazy s neznámou ve jmenovateli

- Rovnice, nerovnice a funkce

- Vyjádření neznámé ze vzorce

- Lineární rovnice a nerovnice

- Řešení lineárních rovnic ekvivalentními úpravami

- Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

- Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

- Sčítací, dosazovací, srovnávací a grafická metoda řešení

- Nerovnosti - intervaly a jejich grafické znázornění

- Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi

- Slovní úlohy o společné práci a o pohybu

- Definice funkce

- Lineární funkce

- Graf funkce

- Definiční obor funkce

- Obor hodnot funkce

- Geometrie a rýsování

- Základní pravidla rýsování

- Řešení konstrukčních úloh

- Rovina, polorovina, přímka, polopřímka, úsečka

- Trojúhelníky a čtyřúhelníky

- Čtverec a obdélník

- Kosočtverec, kosodélník, rovnoběžník a lichoběžník

- Pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

- Kruh a kružnice, tětiva kružnice

- Základní množiny bodů dané vlastnosti

- Osa úsečky, osa úhlu

- Thaletova kružnice

- Středová a osová souměrnost

- Shodnost a podobnost trojúhelníků

- Trojúhelník

- Významné prvky trojúhelníku

- Vrcholy a strany trojúhelníku

- Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

- Střední příčka trojúhelníku

- Těžnice a výška trojúhelníku

- Těžiště a ortocentrum trojúhelníku

- Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku

- Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

- Pravoúhlý trojúhelník

- Pythagorova věta

- Sinus, kosinus, tangens a kotangens úhlu

- Obvody a obsahy

- Jednotky obsahu a jejich vzájemné převody

- Obvod a obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- Obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku

- Obvod a obsah kruhu

- Délka kružnice

- Povrchy a objemy

- Jednotky objemu a jejich vzájemné převody

- Povrch a objem krychle, kvádru, hranolu a jehlanu

- Povrch a objem válce a rotačního kužele

- Povrch a objem koule

- Kombinatorika a pravděpodobnost

- Všechna možná uspořádání prvků

- Výběr s uspořádáním a bez uspořádání prvků

- Výběr s opakováním a bez opakování prvků

- Nemožná událost, jistá událost

- Náhodný pokus, náhodná událost

- Absolutní a relativní četnost události

- Pravděpodobnost náhodné události

- Použití kombinatoriky a pravděpodobnosti v praxi

- Základy matematické statistiky

- Statistický soubor, statistický znak

- Aritmetický průměr

 

~ Neváhejte mě kontaktovat!

 

Další Nabídka

 

Přijímačky a maturita z matematiky ke stažení

Stáhněte si testy z minulých let

Přijímačky 2015-2023

Maturita 2010-2023

 

Sbírka úloh z matematiky

Propočítejte si online příklady

Sbírka Úloh z Matematiky se Správnými Výsledky